Dzienny Dom Pomocy Podregionu Gliwickiego


Projekt - Dzienny Dom Pomocy Podregionu Gliwickiego realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.5.

Projekt ma na celu wzrost jakości i dostępności usług społecznych w podregionie gliwickim na rzecz 100 osób (w tym 56 kobiet) z niepełnosprawnościami zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zapewniając różne usługi dostosowane do indywidualnych potrzeb (warsztatowe, specjalistyczne, asystenckie). Projekt zakłada utworzenie Dziennego Domu Pomocy na 25 miejsc pobytowych.

Projekt będzie realizowany w okresie od 1.01.2018 do 31.07.2019.

Wartość projektu: 1 815 511,34 zł.

Postępowanie rekrutacyjne oraz wymagane dokumenty opisano w regulaminie.

Projekt jest w fazie trwałości.
Zachowuje instytucjonalną gotowość do świadczenia usług społecznych po zakończeniu projektu, poprzez udostępnianie 32 miejsc świadczenia usług społecznych.

Kontakt dla osób chcących skorzystać z usług: tel. 324281698 biuro@sezamsm.pl

MISJA STOWARZYSZENIA

Misją SEZAMu jest poprawa jakości życia osób ze stwardnieniem rozsianym, zapewnienie im zgodnego ze standardami medycznymi dostępu do leczenia i rehabilitacji, tak aby mogli prowadzić godne życie.

Najbliższe spotkania

 • Spotkanie

  27.04.2024 godz. 15:00
  Ośrodek PATION
  Jana Śliwki 12, Gliwice
 • Spotkanie

  25.05.2024 godz. 15:00
  Ośrodek PATION
  Jana Śliwki 12, Gliwice
 • Spotkanie

  22.06.2024 godz. 15:00
  Ośrodek PATION
  Jana Śliwki 12, Gliwice
Przekaż 1% naszej organizacji
Rozlicz PIT Online
Pobierz program PIT