Adaptacja i modernizacja budynku przy ul. Jana Śliwki 12 w Gliwicach na cele Centrum Usług Społecznościowych Stowarzyszenia SezaM


Przedmiotem projektu jest utworzenie Centrum Usług Społecznościowych w infrastrukturze przy ul. Jana Śliwki w Gliwicach dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,w tym z niepełnosprawnością i ich rodzin.Zakres prac obejmuje:roboty budowlane związane z modernizacją, remontem oraz dostosowaniem infrastruktury. Zainstalowana zostanie winda dla osób z niepełnosprawnością, stworzone warunki dla miejsc pobytu. W ramach CUS-usługi aktywnej integracji w ramach powiązanego projektu EFS:usługi społeczne i zdrowotne jako wsparcie indywidualne i rodzinne,w odpowiedzi na przygotowaną diagnozę. Inwestycja zaplanowana przy włączeniu partnerów lokalnych,z uwzględnieniem wniosków z konsultacji społecznych. Efektem realizacji projektu wzrost jakości i dostępności usług społecznych w regionie.

Projekt realizowany 01.06.2016-31.12.2020 ma charakter uzupełniający-powiązany z działaniami finansowanymi ze środków EFS.

Wartość projektu: 2 993 109,95 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 2 544 143,46 PLN

MISJA STOWARZYSZENIA

Misją SEZAMu jest poprawa jakości życia osób ze stwardnieniem rozsianym, zapewnienie im zgodnego ze standardami medycznymi dostępu do leczenia i rehabilitacji, tak aby mogli prowadzić godne życie.

Najbliższe spotkania

  • Spotkanie

    16.12.2023 godz. 15:00
    Ośrodek PATION
    Jana Śliwki 12, Gliwice
Przekaż 1% naszej organizacji
Rozlicz PIT Online
Pobierz program PIT